Dānijā man patika tieši tā viegluma sajūta…

Kalvis
Architectural Technology and Construction Management
VIA University College, Campus Horsens, Horsens

Dānijā man patika tieši tā viegluma sajūta…

2013-05-22

1. Cik ilgi tu esi Dānijā?

3,5 gadus

2. Kādēļ Tu izlēmi studēt Dānijā?

Dzívosanas izmaksas Dánijá tikai nedaudz pársniedza studiju maksas apméru, kas bútu jámaksá par studijám Latvijá. Tádél gribéju apskatíties ká tas notiek citur.

3. Pastāsti kā Study Start Tev palīdzēja pieteikšanās procesā!

Study Start nokártoja visas nepieciesamás formalitátes, lai varétu pieteikties uz izvéléto studiju programmu un uzsákt studijas. Tai skaitá arí valodas eksámena organizésana.

4. Pastāsti par savu pirmo dienu augstskolā!

Pirmä diena bija diezgan satraucosa, bet täkä viss bija labi organizeets un cilveeki ljoti atsauciigi – tas bija patiikams satraukums.

5. Kas Tev patīk Dānijā?

Dänijä man patika tiesi tä viegluma sajúta, jo cilvéki visapkárt bija laipni un apmierináti, kas savukärt vienmér uzlaboja arí manu garastávokli.

6. Pie kā Tev bija grūti pierast Dānijā?

Liekas ka nebij nekas täds, pie kä bútu bijis grúti pierast. Visam varéja vilkt kaut kádas paraléles ar jau mäjäs pierasto.

7. Pastāsti, kā notiek mācību process Dānijā?

Ieprieks man nav bijusi izdevíba studét Latvijá, jo uzreiz péc vidusskolas devos uz Dániju.

8. Kurā augstskolā Tu studē?

VIA UC – Campus Horsens

9. Pastāsti par savu augstskolu!

Skola ir patíkama un plasha paraléli mácíbám tá piedävä arí dazádas brívá laika pavadísanas iespéjas. Arí pasniedzéji un personáls ir loti pretimnákos, tádél noteikti ieteiktu VIA UC arí citiem.

10. Kurā studiju programmā Tu studē?

Architectural Technology and Construction Management.

11. Pastāsti par savu studiju programmu?

Studiju programma ir loti vispusíga. Tá piedávája apgút visas sai profesijai nepieciesamás zinásanas, sákot ar rasésanu, aprékiniem un projektu vadíbu, lídz pat specifiskám datorprogrammám kuras varétu noderét turpmákajá karjerá.
Man patika ka skola piedávája programmas ietvaros plasas iespéjas doties studét apmainá uz citám valstím, un ja iecerétajai skolai nebija partnerlígums, personáls palídzéja nodibinát kontaktus.

12. Kurā pilsētā Tu studē?

Horsens. Pilséta samérá neliela, un lídz ar to arí izklaides iespéju klásts bija ierobezots. Bet táká studentu pilsétá ir loti daudz, tad garlaicígi nebija gandríz nekad.

13. Pastāsti, kā Tu pavadi brīvo laiku Dānijā (Horsenā)?

Brívajá laiká médzu biezi vien izklaidéties kopá ar citiem studentiem vai arí apskatít kádu no netálajám pilsétám.
Reizi pa reizei médzu arí makskjerét, jo pavisam netálu bija iespéja makskjerét gan saldúdení, gan arí fjordá.

14. Ko Tu plāno darīt pēc studijām Dānijā?

Turpināt studijas Vácijá.

15. Kas ir Tavs lielākais ieguvums studējot Dānijā?

Daudz jaunu draugu un pazinju, ká arí pieredze, kuru noteikti nebútu varéjis iegút paliekot Latvijá.